POZIV za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, športu i ostalih javnih potreba Općine Otok za 2020. godinu

JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija u šk. godini 2019/2020.
28.10.2019
Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Otok za 2019. godinu
12.11.2019
JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija u šk. godini 2019/2020.
28.10.2019
Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Otok za 2019. godinu
12.11.2019

Raspisan je poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, športu i ostalih javnih potreba Općine Otok za 2020. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa:007-01/19-01/01
Urbroj:2175/04-02-19-01
Otok, 31. listopada 2019. godine

Na temelju članka 1.i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN br. 47/90, 27/93 i 38/09), članka 76.Zakona o športu (NN br. 71/06,158/08,124/10,124/11,86/12 i 94/13) te članaka 15. i 46. Statuta Općine Otok (“Službeni glasnik Općine Otok”, br.03/13-pročišćeni tekst, 03/17, 03/18), općinski načelnik Općine Otok objavljuje

P O Z I V
za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, športu i ostalih javnih potreba Općine Otok za 2020. godinu

I.

  > Javne potrebe u kulturi, športu i ostalim javnim potrebama za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Općine Otok jesu djelatnosti, programi, akcije i manifestacije od interesa za Općinu Otok a odnose se na:

 • redovnu djelatnost ustanova i udruga koje su od interesa za Općinu Otok,
 • programi i projekti iz djelokruga udruga proizašlih iz Domovinskog rata, udruga civilnog društva, vjerskih zajednica,
 • održavanje izložbi, akcija i manifestacija,
 • programi međunarodne kulturne suradnje,
 • programi poticanja i razvitka kulturno-umjetničkog amaterizma,
 • zaštita i očuvanje kulturnog naslijeđa,
 • poticanje i promicanje športa,
 • provođenje športskih aktivnosti djece i mladeži,
 • športske priredbe i natjecanja,
 • djelovanje športskih udruga,
 • športsko-rekreacijske aktivnosti građana

II.

Prijedlozi programa moraju biti obrazloženi i moraju sadržavati program od interesa za Općinu Otok.

III.

Uz obrazloženje prijedloga, predlagatelj dostavlja financijski plan, odnosno specificirani troškovnik za izvršavanje predloženog programa u kojem navodi podatke o ukupnim troškovima izvršavanja programa, o dijelu sredstava koja osigurava iz vlastitih i drugih izvora, o dijelu sredstava koja predlaže da ih osigura Općina Otok te o dinamici izvršavanja plana.

IV.

Temeljni kriteriji pri vrednovanju programa su: kvaliteta i broj sudionika obuhvaćenih programom, značaj za očuvanje kulturne baštine i identiteta, ekonomičnost i dugoročnost, značaj za opći interes, podrška drugih institucija i njihova financijska potpora i sl.
Prihvaćeni ce se programi sufinancirati prema mogućnostima Proračuna Općine Otok.

V.

Pozivaju se sve ustanove, športski klubovi, udruge i osobe da prijedloge programa pripremljene u skladu sa sadržajem ovog Poziva dostave do 30. studenog 2019. godine na adresu: Općina Otok, Trg dr.Franje Tuđmana 8, 21238 Otok, s naznakom “Program javnih potreba za 2020. godinu”.

Općinski načelnik
Dušan Đula,v.r.

PRIJAVNICA za predlaganje programa (.DOC)
PRIJAVNICA za predlaganje programa (.PDF)
POZIV za predlaganje programa javnih potreba općine Otok za 2020. godinu

Skip to content