26. svibnja 2021.

Informacija o provedbi postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Otok

REPUBLIKA HRVATSKASPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJAOPĆINA OTOKJedinstveni upravni odjelKLASA: 350-02/20-01/01URBROJ: 2175/04-03-21-24Otok, 20.05.2021. g. Općina Otok, Jedinstveni upravni odjel, sukladno čl. 67. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, […]
7. ožujka 2017.

UPU – Urbanistički plan uređenja centra naselja Otok – važeći do 30. kolovoza 2019.

0. Postojeće stanje 1. Korištenje i namjena površina 2.1. Promet 2.2. Elektroenergetska mreža 2.3. Telekomunikacijska mreža 2.4. Vodovodna mreža 2.5. Kanalizacijska mreže 3. Uvjeti korištenja, uređenja […]
9. svibnja 2016.

PPU – Prostorni plan uređenja općine Otok

1. Korištenje i namjena površina 2.1. Promet 2.2. Pošta i telekomunikacije 2.3. Energetski sustav 2.4. Vodoopskrba 2.5. Odvodnja otpadnih voda 2.6. Vodotoci i njihove naplavne površine […]
Skip to content