10. listopada 2019.

UPU – Urbanistički plan uređenja centra naselja Otok

1. Korištenje i namjena površina 2.1. Promet 2.2. Energetski sustav i Elektroničke komunikacije 2.3. Vodnogospodarski sustav 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina 4.1. Oblici korištenja […]
24. kolovoza 2018.

ODLUKA o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15), i članka 32. Statuta Općine Otok (Službeni glasnik Općine Otok 03/13-pročišćeni tekst, 03/17 i […]
24. kolovoza 2018.

ODLUKA o izradi Izmjena i dopuna Prostornog Plana Uređenja Općine Otok

Na temelju odredbe članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13 i 65/17), i članka 32. Statuta Općine Otok (Službeni glasnik Općine Otok […]
24. kolovoza 2018.

ODLUKA o izradi i dopuni Urbanističkog Plana uređenja centra Otok

Na temelju odredbe članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13 i 65/17), i članka 32. Statuta Općine Otok (Službeni glasnik Općine Otok […]
Skip to content