Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, športu i ostalih javnih potreba

PROGRAM PROSLAVE Dana općine Otok i blabgdana sv. Luke 2016.
02.10.2016
Branko Samardžić – Interview povodom Dana općine Otok i blagdana sv. Luke
11.10.2016
PROGRAM PROSLAVE Dana općine Otok i blabgdana sv. Luke 2016.
02.10.2016
Branko Samardžić – Interview povodom Dana općine Otok i blagdana sv. Luke
11.10.2016

Na temelju članka 1.i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN br. 47/90, 27/93 i 38/09), članka 76.Zakona o športu (NN br. 71/06,158/08,124/10,124/11,86/12 i 94/13) te članaka 15. i 46. Statuta Općine Otok (“Službeni glasnik Općine Otok”, br.03/13-pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Otok objavljuje:

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa:007-01/16-01/01
Urbroj:2175/04-02-16-01
Otok, 03. listopada 2016. godine

Na temelju članka 1.i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN br. 47/90, 27/93 i 38/09), članka 76.Zakona o športu (NN br. 71/06,158/08,124/10,124/11,86/12 i 94/13) te članaka 15. i 46. Statuta Općine Otok (“Službeni glasnik Općine Otok”, br.03/13-pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Otok objavljuje:

P O Z I V
ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI, ŠPORTU I OSTALIH JAVNIH POTREBA OPĆINE OTOK ZA 2017. GODINU

I.

  Javne potrebe u kulturi, športu i ostalim javnim potrebama za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Općine Otok jesu djelatnosti, programi, akcije i manifestacije od interesa za Općinu Otok a odnose se na:

 • redovnu djelatnost ustanova i udruga koje su od interesa za Općinu Otok,
 • programi i projekti iz djelokruga udruga proizašlih iz Domovinskog rata, udruga civilnog društva, vjerskih zajednica,
 • održavanje izložbi, akcija i manifestacija,
 • programi međunarodne kulturne suradnje,
 • programi poticanja i razvitka kulturno-umjetničkog amaterizma,
 • zaštita i očuvanje kulturnog naslijeđa,
 • poticanje i promicanje športa,
 • provođenje športskih aktivnosti djece i mladeži,
 • športske priredbe i natjecanja,
 • djelovanje športskih udruga,
 • športsko-rekreacijske aktivnosti građana

II.

Prijedlozi programa moraju biti obrazloženi i moraju sadržavati program od interesa za Općinu Otok.

III.

Uz obrazloženje prijedloga, predlagatelj dostavlja financijski plan, odnosno specificirani troškovnik za izvršavanje predloženog programa u kojem navodi podatke o ukupnim troškovima izvršavanja programa, o dijelu sredstava koja osigurava iz vlastitih i drugih izvora, o dijelu sredstava koja predlaže da ih osigura Općina Otok te o dinamici izvršavanja plana.

IV.

Temeljni kriteriji pri vrednovanju programa su: kvaliteta i broj sudionika obuhvaćenih programom, značaj za očuvanje kulturne baštine i identiteta, ekonomičnost i dugoročnost, značaj za opći interes, podrška drugih institucija i njihova financijska potpora i sl.
Prihvaćeni ce se programi sufinancirati prema mogućnostima Proračuna Općine Otok.

V.

Pozivaju se sve ustanove, športski klubovi, udruge i osobe da prijedloge programa pripremljene u skladu sa sadržajem ovog Poziva dostave do 03. studenog 2016. godine na adresu: Općina Otok, Trg dr.Franje Tuđmana 8, 21238 Otok, s naznakom “Program javnih potreba za 2017. godinu”.

Općinski načelnik
Branko Samardžić,v.r.

POZIV ZA PREDLAGANJE JAVNIH POTREBA za 2017. godinu
PRIJAVNICA (.doc / MS WORD)
PRIJAVNICA (.odt / OPEN OFFICE)
PRIJAVNICA (.pdf)

Skip to content