POZIV za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, športu i ostalih javnih potreba općine otok za 2018. godinu

OBAVIJEST o isplati naknade za troškove ogrijeva
26.09.2017
“POSLOVNI UZLET” Splitsko-dalmatinske županije
06.10.2017
OBAVIJEST o isplati naknade za troškove ogrijeva
26.09.2017
“POSLOVNI UZLET” Splitsko-dalmatinske županije
06.10.2017

Raspisan je poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, športu i ostalih javnih potreba općine otok za 2018. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa:007-01/17-01/01
Urbroj:2175/04-02-17-01
Otok, 03. listopada 2017. godine

Na temelju članka 1.i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN br. 47/90, 27/93 i 38/09), članka 76.Zakona o športu (NN br. 71/06,158/08,124/10,124/11,86/12 i 94/13) te članaka 15. i 46. Statuta Općine Otok (“Službeni glasnik Općine Otok”, br.03/13-pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Otok objavljuje

P O Z I V
za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, športu i ostalih javnih potreba općine otok za 2018. godinu

I.

  Javne potrebe u kulturi, športu i ostalim javnim potrebama za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Općine Otok jesu djelatnosti, programi, akcije i manifestacije od interesa za Općinu Otok a odnose se na:

 • redovnu djelatnost ustanova i udruga koje su od interesa za Općinu Otok,
 • programi i projekti iz djelokruga udruga proizašlih iz Domovinskog rata, udruga civilnog društva, vjerskih zajednica,
 • održavanje izložbi, akcija i manifestacija,
 • programi međunarodne kulturne suradnje,
 • programi poticanja i razvitka kulturno-umjetničkog amaterizma,
 • zaštita i očuvanje kulturnog naslijeđa,
 • poticanje i promicanje športa,
 • provođenje športskih aktivnosti djece i mladeži,
 • športske priredbe i natjecanja,
 • djelovanje športskih udruga,
 • športsko-rekreacijske aktivnosti građana

II.

Prijedlozi programa moraju biti obrazloženi i moraju sadržavati program od interesa za Općinu Otok.

III.

Uz obrazloženje prijedloga, predlagatelj dostavlja financijski plan, odnosno specificirani troškovnik za izvršavanje predloženog programa u kojem navodi podatke o ukupnim troškovima izvršavanja programa, o dijelu sredstava koja osigurava iz vlastitih i drugih izvora, o dijelu sredstava koja predlaže da ih osigura Općina Otok te o dinamici izvršavanja plana.

IV.

Temeljni kriteriji pri vrednovanju programa su: kvaliteta i broj sudionika obuhvaćenih programom, značaj za očuvanje kulturne baštine i identiteta, ekonomičnost i dugoročnost, značaj za opći interes, podrška drugih institucija i njihova financijska potpora i sl.
Prihvaćeni ce se programi sufinancirati prema mogućnostima Proračuna Općine Otok.

V.

Pozivaju se sve ustanove, športski klubovi, udruge i osobe da prijedloge programa pripremljene u skladu sa sadržajem ovog Poziva dostave do 03. studenog 2017. godine na adresu: Općina Otok, Trg dr.Franje Tuđmana 8, 21238 Otok, s naznakom “Program javnih potreba za 2018. godinu”.

Općinski načelnik
Dušan Đula,v.r.

POZIV za predlaganje programa javnih potreba općine Otok za 2018. godinu
PRIJAVNICA za predlaganje programa (.PDF)
PRIJAVNICA za predlaganje programa (.DOC)

Skip to content