Prijedlog Proračuna Općine Otok za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu
22.12.2023
REGISTAR UGOVORA
28.12.2023
Prijedlog Proračuna Općine Otok za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu
22.12.2023
REGISTAR UGOVORA
28.12.2023

KLASA: 112-06/23-01/01

URBROJ: 2181-36-03/01-23-4

Otok, 22. prosinca 2023. godine

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/06, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu vježbenika –  višeg stručnog suradnika za financije i proračun u Jedinstveni upravni odjel Općine Otok objavljenog u Narodnim novinama broj 148/23 i web stranicama Općine Otok od 13.12.2023. godine upućuje

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

u

četvrtak, 28. prosinca 2023. godine, u 9:30 sati

(Trg dr. Franje Tuđmana 8, 21238 Otok)

Kandidati koji nisu podnijeli pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj te im se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom prijavljenim na natječaj. Kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja će se putem e mail adrese navedene u prijavi na natječaj dostaviti ovaj Poziv.

Testiranje se sastoji od provjere znanja iz izvora objavljenih na mrežnoj stranici Općine Otok (www.opcina-otok.hr) dana 13. prosinca 2023. godine. (https://www.opcina-otok.hr/javni-natjecaj-za-prijam-u-sluzbu-vjezbenika-viseg-strucnog-suradnika-za-financije-i-proracun-u-jedinstveni-upravni-odjel-opcine-otok/ )

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.

S kandidatom koji na pisanom testiranju ostvari najmanje 50% bodova održati će se i intervju.

Riječi i pojmovi korišteni u Obavijesti, koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet neće moći pristupiti testiranju. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata započet će se s testiranjem.

Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti na telefon 021/834 503

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Skip to content