PONOVNA JAVNA RASPRAVA o prijedlogu izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja centra naselja Otok – dio

Završen je projekt energetske obnove dječjeg vrtića „Žabica“
07.06.2019
ODLUKE o porezima
26.06.2019
Završen je projekt energetske obnove dječjeg vrtića „Žabica“
07.06.2019
ODLUKE o porezima
26.06.2019

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 350-02/18-01/01
URBROJ.: 2175/04-02-18-29

Otok 11. lipnja 2019. godine

Sukladno odredbi članka 96., stavka 3. i 4., Zakona o prostornom uređenu (“Narodne novine”, broj 153/13., 65/17, 114/,18 i 39/19) Općina Otok objavljuje

PONOVNU JAVNU RASPRAVU
o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
centra naselja Otok – dio

Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja centra naselja Otok -dio kojeg je izradio «ARHEO» d.o.o., za projektiranje, prostorno planiranje, Tomislavova 11, Zagreb, sadržava tekstualni i grafički dio plana, kako je to određeno člankom 95. Zakona o prostornom uređenu (“Narodne novine”, broj 153/13 , 65/17, 114/,18 i 39/19)

1. Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja centra naselja Otok – dio upućuje se na ponovnu javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

2. Ponovna javna rasprava o prijedlogu Plana trajati će od dana 14. lipnja 2019. godine do 28. lipnja 2019. godine, svakim radnim danom od 9:00 do 12:00 sati, u zgradi Općine Otok, Trg dr. Franje Tuđmana 8, 21238 Otok.

3. U vrijeme trajanja ponovne javne rasprave prijedlog Plana biti će izložen javnom uvidu u zgradi Općine Otok, Trg dr. Franje Tuđmana 8, 21238 Otok, svakog radnog dana od 9:00 do 12:00 sati.

4. Nositelj izrade i izrađivač Plana održati će ponovno javno izlaganje o prijedlogu Plana u zgradi Općine Otok, Trg dr. Franje Tuđmana 8, 21238 Otok, dana 27. lipnja 2019. godine, s početkom u 9:00 sati.

5. Primjedbe na izloženi prijedlog Plana mogu se davati do zaključivanja ponovne javne rasprave, do 28. lipnja 2019. godine, upisivanjem primjedbi u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog Plana za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave, iskazivanjem primjedbi u zapisnik koji će se voditi pri ponovnom javnom izlaganju, upućivanjem pismenih primjedbi Općinskom načelniku Općine Otok, na adresu Trg dr. Franje Tuđmana 8, 21238 Otok, do zaključivanja javne rasprave.

6. Primjedbe koje nisu čitko napisane i potpisane imenom i prezimenom i adresom podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.

7. Ova obavijest objavit će se u dnevnom tisku, na Oglasnoj ploči Općine Otok te na mrežnim stranicama Ministarstva i Općine Otok.

Pročelnica
Zorica Šentija

Skip to content