LOKALNI IZBORI 2017. – Izjava o visini i izvoru vlastitih sredstava u predizbornoj kampanji za Izbore načelnika Općine Otok – Kandidat: DUŠAN ĐULA

LOKALNI IZBORI 2017. – Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine OTOK
06.05.2017
Uređenje i saniranje nerazvrstanih cesta na području Općine Otok
10.05.2017
LOKALNI IZBORI 2017. – Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine OTOK
06.05.2017
Uređenje i saniranje nerazvrstanih cesta na području Općine Otok
10.05.2017

U skladu sa odredbama članka 13. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i Izborne promidžbe (“Narodne Novine” , broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 proćišćeni tekst 2/14 i 96/16), kandidat za Načelnika
DUŠAN ĐULA, OIB:71755573517
daje slijedeću
I Z J A V U
O VISINI I IZVORU VLASTITIH SREDSTAVA

1. U predizbornoj kampanji za izbore – Načelnika – Općinsko vijeće
namjeravam utrošiti 10.000,00 kuna vlastitih sredstava na troškove izborne promidžbe.

2. Sredstva iz točke 1. ove Izjave isključivo su moja ušteđevina po osnovi ostvarenih prihoda od osobnog dohotka. Sredstva za izbornu promidžbu u iznosu iz točke 1. ove Izjaveuplatit ću na poseban račun IBAN broj HR78 2390001 3506063273 otvoren kod HR15 2390001 3506080024 .

3. Ova Izjava će biti na web stranici FERATA .

U OTOK-u , 08-05 2017.

Izjavu o visini i izvoru vlastitih sredstava: DUŠAN ĐULA

Skip to content