JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Otok za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta “ZAŽELI – Program zapošljavanja žena” “Susjede brinu o susjedima”

Financijsko izvješće 1-6 2020 općina Otok kons
19.07.2020
ZAŽELI – Susjede brinu o susjedima
04.08.2020
Financijsko izvješće 1-6 2020 općina Otok kons
19.07.2020
ZAŽELI – Susjede brinu o susjedima
04.08.2020

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
NAČELNIK

Klasa: 112-03/20-01/03
Urbroj: 2175/04-02-18-01
Sinj, 21. srpnja 2020. godine

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-02-01/1-18-312, od 29.lipnja 2017.godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. “Zaželi – program zapošljavanja žena”, Kodni broj: UP.02.1.1.05.0223, KLASA: 430-01/18-01/111, URBROJ: 2175/01-03-18-1, od 6. studenoga 2018. godine, te članka 46. Statuta Općine Otok („Službeni glasnik Općine Otok“ br. br. 3/13, pročišćeni tekst, 3/17 i 3/18), načelnik Općine Otok, Dušan Đula raspisuje,

JAVNI POZIV
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Otok za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta
„ZAŽELI – Program zapošljavanja žena”
„Susjede brinu o susjedima”

I. Raspisuje se Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Otok za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena”, „Susjede brinu o susjedima” – radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osoba u nepovoljnom položaju i/ili osoba s invaliditetom.

II. Broj traženih radnica: 2 osobe.

III. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno – 5 mjeseci, a najduže do završetka trajanja projektnih aktivnosti (06. siječnja 2021.) uz mogućnost daljnjeg produljenja projektnih aktivnosti , uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

IV. Radno vrijeme i plaća: puno radno vrijeme. Plaća radnica minimalna je plaća propisana Zakonom o minimalnoj plaći („Narodne novine„ 118/18) i Uredbom o visini minimalne plaće.

V. Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Općine Otok.

 • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,
 • pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika,
 • pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, namirnica, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
 • pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,
 • pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.
 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • nezaposlene žene bez obzira na duljinu prijave u evidenciji HZZ-a s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja,
 • nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.
 • zamolbu za posao
 • životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika dokaza o završenoj školi
 • potvrdu izdanu od HZZ kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog poziva)
 • vlastoručno ispunjen i potpisan Obrazac 1.“osobni podaci“ podnositelja prijave (može se preuzeti na stranicama Općine Otok www.opcina-otok.hr ili osobno u Općini Otok, Trg dr. Franje Tuđmana 8),
 • vlastoručno ispunjenu i potpisanu izjavu GDPR (može se preuzeti na stranicama Općine Otok www.opcina-otok.hr ili osobno u Općini Otok, Trg dr. Franje Tuđmana 8)

IX. Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja Ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Osobe koje se prijavljuju na natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu: Općina Otok, Trg dr. Franje Tuđmana 8, 21238 Otok, putem pošte ili osobno, u roku 8 dana, od dana objave natječaja na Oglasnim stranicama HZZ-a, u zatvorenoj koverti s naznakom:
„Za javni poziv – ZAŽELI (susjede brinu o susjedima – Općina Otok)“.

Podnositeljice su u životopisu ili zamolbi za posao dužne naznačiti kojoj skupini iz točke VII. pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog poziva, ne smatra se kandidatom prijavljenim na poziv.

Natječaj će biti objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Općine Otok– www.opcina-otok.hr

Kandidatkinje će o rezultatima javnog poziva biti obaviještene u zakonskom roku. Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti odabir kandidatkinja, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju javnog poziva

Načelnik Općine Otok
Dušan Đula

Skip to content