3. Izmjene i dopune plana nabave općine Otok za 2015. godinu
25.11.2015
Poziv za 18. sjednicu Općinskog vijeća – 08.12.2015.g.
01.12.2015
3. Izmjene i dopune plana nabave općine Otok za 2015. godinu
25.11.2015
Poziv za 18. sjednicu Općinskog vijeća – 08.12.2015.g.
01.12.2015

Općina Otok objavila javni poziv za prijem polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa Uvjete i poziv možete pregledati ovdje.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Otok, 26. studenog 2015. godine

Na temelju članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (“NN” br. 57/12, 120/12) i članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN” br. 86/08, 61/11 – u nastavku: ZSN) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Otok objavljuje

JAVNI POZIV
za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad
bez zasnivanja radnog odnosa

  Primaju se polaznici stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa (m/ž) s područja Općine Otok, na razdoblje od 12 mjeseci u punome radnom vremenu u Jedinstveni upravni odjel Općine Otok, i to:

 • dva polaznika stupnja obrazovanja magistra struke, stručnog specijalista ili sveučilišnog ili stručnog prvostupnika pravne struke (na poslovnima stručnog suradnika za opće i pravne poslove);
 • jedan polaznik stupnja obrazovanja magistra struke, stručnog specijalista ili sveučilišnog ili stručnog prvostupnika ekonomske struke (na poslovima stručnog suradnika za proračun i financije).

Kao polaznik ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke za prijam u službu, propisane u člancima 15. i 16. ZSN-a, osoba koja u navedenom stupnju obrazovanja i struci ima 12 mjeseci ili više radnog iskustva, kao i osoba koja ne udovoljava uvjetima programa HZZ-a – „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.

Cilj stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnoga stručnog ispita, u skladu sa člankom 93. ZSN. Polaznici nemaju status službenika, nisu u radnom odnosu i ne primaju naknadu za svoj rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje. Općina Otok podmiruje troškove polaganja državnoga stručnog ispita (prvi put). Ne planira se zapošljavanje polaznika nakon isteka osposobljavanja.

Prava i obveze polaznika i Općine Otok biti će uređeni ugovorom.

Na ovaj poziv mogu se javiti osobe s područja Općine Otok, prethodno navedenog stupnja obrazovanja i struke, koje se do sada nisu stručno osposobljavale u smislu članka 93. ZSN-a, odnosno članka 41. Zakona o radu („Narodne novine“ broj 149/09, 61/11, 82/12, 73/13).

  Prijavi je potrebno priložiti:

 • životopis (vlastoručno potpisan),
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome),
 • presliku osobne iskaznice,
 • presliku radne knjižice ili drugog dokaza o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • vlastoručno potpisana izjava da kod kandidata ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a te da se kandidat na poslovima navedenog stupnja obrazovanja i struke do sada nije stručno osposobljavao u smislu članka 93. ZSN-a, odnosno članka 41. Zakona o radu,
 • presliku uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci.

Od kandidata koji uđu u uži izbor na uvid će biti zatražena dostava izvornika diplome, sudskog uvjerenja, radne knjižice ili drugog dokaza o radnom stažu, te uvid u osobnu iskaznicu.
Na prijam polaznika ne primjenjuju se odredbe ZSN-a o postupku prijma u službu.
Pročelnica JUO-a će odlučiti hoće li biti proveden neki oblik provjere znanja i sposobnosti, o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni.
Primanje polaznika u Općinu Otok provodi se u okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.
Kandidat kojeg odabere Općina Otok bit će predložen Zavodu. Ugovor će biti sklopljen s onim odabranim kandidatom čije uključenje u Program odobri Zavod, sukladno svojim pravilima.

Prijave se podnose na adresu: Općina Otok (za stručno osposobljavanje za rad), Trg dr. Franje Tuđmana 8, 21238 Otok u roku od 8 dana od dana objave poziva, odnosno najkasnije do 07. prosinca 2015. godine.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane. Kandidati će o rezultatima poziva biti obaviješteni u zakonskom roku. Nakon dovršenja postupka, kandidatima koji ne budu primljeni putem pošte će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi. Pročelnica nije dužna obaviti izbor, odnosno može donijeti Odluku o poništenju Javnog poziva.
Dodatne informacije vezane uz ovaj poziv mogu se dobiti putem elektroničke pošte, na adresi: opcina-otok@st.t-com.hr.

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploči Općine Otok.

Pročelnica:
Zorica Šentija, v.r.

Javni poziv za prijem na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Skip to content