JAVNI POZIV za  dodjelu pomoći studentima iz obitelji s pet i više djece u 2017. godini

Prezentacija višenamjenskog projekta “ODRŽIVO KORIŠTENJE VODNIH RESURSA SLIVA RIJEKE CETINE.”
30.10.2017
5. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA – OTOK
05.12.2017
Prezentacija višenamjenskog projekta “ODRŽIVO KORIŠTENJE VODNIH RESURSA SLIVA RIJEKE CETINE.”
30.10.2017
5. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA – OTOK
05.12.2017

R E P U B L I K A H R V A T S K A
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

KLASA: 602-01/17-01/0250
URBROJ: 2181/1-08-01/12-17-0002
Split, 24.10.2017. godine

Županijsko povjerenstvo Splitsko-dalmatinske županije za dodjelu pomoći studentima iz obitelji s pet i više djece, objavljuje

JAVNI POZIV
za  dodjelu pomoći studentima iz obitelji s
pet i više djece u 2017. godini

Članak 1.
Splitsko-dalmatinska županija dodjeljuje novčanu pomoć studentima iz obitelji s pet i više djece

Članak 2.
Novčana pomoć dodijelit će se redovitim studentima stručnog, sveučilišnog preddiplomskog ili diplomskog studija u akademskoj godini 2017/2018., a koji:
• imaju prebivalište na području Splitsko-dalmatinske županije,
• žive u zajedničkom kućanstvu s istim prebivalištem u obitelji s pet i više djece (što se dokazuje potvrdom o prebivalištu nadležne policijske uprave)

Članak 3.
Uz prijavu na javni poziv potrebno je dostaviti:
• potvrdu o statusu redovitog studenta stručnog, sveučilišnog preddiplomskog ili diplomskog studija za akademsku godinu 2017/18.
• potvrdu MUP-a o prebivalištu svih članova zajedničkog kućanstva, ne stariju od šest mjeseci
• izvatke iz matice rođenih za braću odnosno sestre
• kopiju osobne iskaznice
čitljivu fotokopiju računa u banci (fotokopija ugovora ili fotokopija bankovne kartice)
• OIB (čitko napisan)

Članak 4.
Iznimno, studenti koji su se prijavili na isti javni poziv u 2016. godini nisu obavezni dostaviti izvatke iz matice rođenih za braću odnosno sestre.

Članak 5.
Prijava (kratka zamolba), s potpunom dokumentacijom,  podnosi se na adresu:
Splitsko-dalmatinska županija, Upravni  odjel za prosvjetu, kulturu i šport, Split, Domovinskog rata 2, s naznakom: „za dodjelu novčane pomoći studentima“.
U prijavi je obavezno navesti punu adresu stanovanja i kontakt brojeve telefona ili mobitela.

Prijave se podnose zaključno s danom 20. studenoga 2017. godine
Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/400-186.

JAVNI POZIV – tekst poziva za dodjelu sredstava

Skip to content