OBAVIJEST – dodjela novčane pomoći za kupnju udžbenika za učenike srednje škole s područja Općine Otok
14.09.2023
Besplatna pravna pomoć
22.09.2023
OBAVIJEST – dodjela novčane pomoći za kupnju udžbenika za učenike srednje škole s područja Općine Otok
14.09.2023
Besplatna pravna pomoć
22.09.2023

Klasa: 112-01/23-01/6
Urbroj: 2181-36-02/01-23-1 od 11. IX. 2023. (5015)

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – u daljnjem tekstu: Zakon), općinski načelnik Općine Otok, raspisuje

Javni natječaj

za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog

odjela Općine Otok – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Posebni uvjeti:

  • Sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij pravne, ekonomske, biotehničke ili prirodne struke
  • Najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • Organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje Jedinstvenim upravnim odjelom
  • Položen državni ispit
  • Poznavanje rada na računalu
  • Poznavanje jednog stranog jezika

Sukladno članku 24. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 74/10 i 125/14) na radno mjesto pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela može biti imenovan sveučilišni prvostupnik struke, odnosno stručni prvostupnik struke koji ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale uvjete za imenovanje, ako se na javni natječaj za pročelnika ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stupnja obrazovanja.

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće opće uvjete za prijam u službu:

  • punoljetnost
  • hrvatsko državljanstvo
  • zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.

Uvjet stručnog znanja (stupanj obrazovanja) ispunjavaju i osobe koje su prema prijašnjim propisima stekle visoku stručnu spremu navedenih struka.

Na javni natječaj se mogu javiti i osobe koje nemaju položen državni ispit uz obvezu da ga polože u roku godine dana od imenovanja.

U službu po ovom javnom natječaju prima se na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Na javni natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete javni natječaj, provest će se prethodna provjera znanja, vještina i sposobnosti testiranjem (pisanim putem) i razgovorom (intervjuom) povjerenstva s kandidatom. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Na web-stranici Općine Otok (https://www.opcina-otok.hr) naveden je opis poslova te podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava. Na web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Otok bit će objavljen popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete te mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

U prijavi na javni natječaj obavezno se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-adresa,) te naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz pisanu prijavu, svi kandidati obavezno prilažu:

– životopis

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice)

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome)

– dokaz o položenome državnom ispitu (presliku svjedodžbe)

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci

– potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

– ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca iz koje je vidljivo da je ostvareno radno iskustvo na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke u trajanju od najmanje 1 godine ili iznimno od najmanje 5 godina sukladno članku 24. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

– dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, pisana izjava kandidata i slično)

– dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (svjedodžba ili izjava kandidata)

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o imenovanju.

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU 2016/679 – u daljnjem tekstu: Uredba) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18.), Općina Otok kao voditelj obrade osobnih podataka sa istima će postupati prema načelima obrade osobnih podataka navedenih u članku 5. Uredbe.

Osoba koja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine” broj 121/17, 98/19 i 84/21) je: https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (“Narodne novine” broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj, dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu iz koje je vidljivo to pravo i dokaz da je nezaposlena, pod uvjetom da radni odnos nije prestao otkazom zbog skrivljenog ponašanja radnika, otkazom radnika ili sporazumom.

Osoba koja se pri zapošljavanju poziva na članak 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na javni natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, s tim da se dokazom smatra javna isprava o invalidnosti na temelju koje se osoba može upisati u evidenciju osoba s invaliditetom iz članka 13. toga Zakona.

Osoba koja se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (“Narodne novine” broj 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja, priložiti i dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Svi dokazi iz članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843

Kandidat pripadnik nacionalne manjine koji se poziva na pravo prednost prilikom zapošljavanja na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave na javni natječaj neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepravovremene ili nepotpune prijave na javni natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj te će o tome biti pisano obaviješteni.

Prijave na javni natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 15 dana od objave javnog natječaja na stranicama „Narodnih novina“, na adresu: Općina Otok, Trg dr. Franje Tuđmana 8, 21238 Otok, s naznakom: »Javni natječaj za prijam u službu – pročelnika/ice Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Otok na neodređeno vrijeme«.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, 60 dana od isteka roka za dostavu prijava, dostavom rješenja o prijmu u službu izabranog kandidata.

                                                                                               OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                       Dušan Đula

Skip to content