21. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA – OTOK
12.07.2019
Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Otok za 2019.
09.09.2019
21. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA – OTOK
12.07.2019
Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Otok za 2019.
09.09.2019

Predmet zakupa je prostor u vlasništvu Općine Otok i to dovršeni poslovni prostor u prizemlju općinske zgrade označene kao č.zgr. 434 K.O. Otok, na adresi Trg dr.Franje Tuđmana 8, Otok, površine 35 m2.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Klasa:372-03/19-01/02
Ur.broj: 2175/04-03-19-2
Otok, 23. srpnja 2019.godine

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine” broj 125/11 i 64/15), članka 7. Odluke o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Otok („Službeni glasnik Općine Otok“ broj 03/16) i Odluke načelnika o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog prostora, Klasa: 372-03/19-01/02, Ur.broj: 2175/04-02-19-1 od 23. srpnja 2019. godine, Općina Otok objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

1. Predmet zakupa je prostor u vlasništvu Općine Otok i to dovršeni poslovni prostor u prizemlju općinske zgrade označene kao č.zgr. 434 K.O. Otok, na adresi Trg dr.Franje Tuđmana 8, Otok, površine 35 m2.

2. Namjena poslovnog prostora je uslužna djelatnost primjerena prostoru.

3. Poslovni prostor daje se u zakup na rok od 3 (tri) godine.

4. Početni iznos mjesečne zakupnine je 30,00 kuna za metar kvadratni.

5. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju domaće fizičke i pravne osobe, državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, koje imaju podmirene sve obveze prema Općini Otok.

6. Natjecatelj je dužan položiti jamčevinu u dvostrukom iznosu početnog iznosa zakupnine u korist Proračuna Općine Otok, na žiro račun broj IBAN: HR9323900011831400004, poziv na broj: 68 7722-OIB. Izabranom natjecatelju se jamčevina uračunava u zakup, a ostalim natjecateljima jamčevina se vraća u roku od 8 dana od donošenja odluke o odabiru.
Ukoliko izabrani natjecatelj nakon završenog natječaja odustane od sklapanja Ugovora o zakupu poslovnog prostora, izgubit će pravo na povrat jamčevine.

7. Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda. Ponuda mora sadržavati:

  • osnovne podatke o ponuditelju: za fizičke osobe – ime, prezime i adresu prebivališta, državljanstvo, broj telefona, OIB; za pravne osobe – naziv i sjedište, OIB, kontakt podatke i podatke o upisu u upisnik nadležnog registra;
  • detaljan opis djelatnosti koju bi ponuditelj obavljao u okviru oglašene djelatnosti;
  • oznaku poslovnog prostora i iznos mjesečne zakupnine koji se nudi za m2, u nominalnom iznosu;
  • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine;
  • broj računa s naznakom poslovne banke kod koje je isti otvoren, za povrat jamčevine;
  • dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta (preslika osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno izvadak iz sudskog ili obrtnog registra za pravne osobe), potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga (za pravne osobe);
  • ponuditelj koji se poziva na pravo prvenstva prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan je priložiti pravovaljan dokaz o svojem statusu.

Ponuda mora biti potpisana i ovjerena od strane fizičke osobe, odnosno ovlaštene osobe za pravne osobe.

8. Rok za podnošenje pismenih ponuda je 8 dana od dana objave javnog natječaja, odnosno do 01.kolovoza 2019. godine do 12,00 sati.

Pisane ponude sa svim traženim podacima, ispravama i dokazima potrebno je dostaviti poštom preporučeno ili osobno u pisarnicu Općine na adresi: Općina Otok, Trg dr.F.Tuđmana 8, 21238 Otok, u zatvorenoj omotnici sa naznakom ” NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – NE OTVARATI”.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz isključivo ispunjenje svih uvjeta natječaja, sa priloženom traženom dokumentacijom, sadrži i najviši iznos zakupnine.

Javno otvaranje ponuda izvršit će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja dana 01. kolovoza 2019. godine, u 12,00 sati u prostorijama Općine Otok. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili ovlašteni predstavnici ponuditelja.
Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi općinski načelnik.
O ishodu natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku 8 dana od dana utvrđenja najpovoljnijeg ponuditelja.

S izabranim ponuđačem Općina Otok sklopit će ugovor o zakupu poslovnog prostora.
Zabranjeno je sklapanje ugovora o zakupu s fizičkim ili pravnim osobama koje imaju dospjele nepodmirene obveze prema Općini, ukoliko im po posebnim propisima nije odobrena odgoda plaćanja obveza.
Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava – potvrđen (solemniziran) kod Javnog bilježnika, a na trošak zakupnika.
Poslovni prostor se daje u stanju u kojem je viđen, a rekonstrukciju i adaptaciju, koja se izvodi u cilju poboljšanja funkcionalnosti, u cjelini snosi korisnik uz suglasnost Općine Otok, bez prava na povrat uloženih sredstava.

Općinski načelnik pridržava pravo poništenja ovog natječaja bez posebnog obrazloženja.
Dodatne informacije u svezi objavljenog natječaja mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu na tel. 021/834-503.

Skip to content