Javna nabava radova “Izgradnja jednostranog pješačkog nogostupa uz županijsku cestu ŽC6082 od naselja Otok do naselja Gala”

Objavljena zbirka pjesama “LAĐAR” književnice Zdenke Bilobrk
22.01.2017
Počelo je! Stranjani i Ovrljani umačkarali se za prvi ophod
29.01.2017
Objavljena zbirka pjesama “LAĐAR” književnice Zdenke Bilobrk
22.01.2017
Počelo je! Stranjani i Ovrljani umačkarali se za prvi ophod
29.01.2017

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa:340-03/17-01/01
Ur:broj:2175/04-02-17-01
Otok, 27.01.2017. godine

Temeljem stavka 3. članka 198. Zakona o javnoj nabavi (ZJN2016) Općina Otok kao javni naručitelj, a prije pokretanja postupka javne nabave radova Gradnje nogostupa uz županijsku cestu ŽC 6082, dionica: Otok-Gala s instalacijama JR i EE – KB 20(10)kV Otok-Obrovac Sinjski upućuje

POZIV

zainteresiranim gospodarskim subjektima na prethodno savjetovanje o dijelovima Dokumentacije o nabavi radova i to:

  • opisu predmeta nabave,
  • tehničkim specifikacijama predmeta nabave,
  • kriterijima za kvalitativni odabir gospodarskih subjekata,
  • kriterijima za odabir ponude i
  • posebnim uvjetima za izvršenje ugovora

Dijelovi dokumentacije o nabavi koji se predmet savjetovanja daju se u nastavku kao zaseban dokument.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu u roku 5 dana od dana objave ovog poziva dati pisane primjedbe i prijedloge na navedene dijelove Dokumentacije o nabavi.

Primjedbe i prijedlozi daju se u pisanom obliku a dostavljaju se putem elektroničke pošte do 02. veljače 2017. godine na adresu: opcina-otok@st.t-com.hr.

Naručitelj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na svojim internetskim stranicama.

OPĆINSKI NAČELNIK Branko Samardžić

Skip to content